Za rodinu
za národ

Za vlasť

Bezpečnosť – Slovensko na prvom mieste

Občan – dostupnejšie potraviny a ubytovanie

Zamestnanec – vyšší sociálny štandard

Podnikateľ / živnostník – lepšie podmienky pre biznis

Predavač – právo na čas s blízkymi

Bezpečnosť – Slovensko na prvom mieste

✅ STOP nekontrolovanému prisťahovalectvu - zastavili sme Marrakéšsky dohovor o legálnej migrácii

Namiesto riešenia narastajúcej kriminality migrantov v Európe a namiesto toho, aby sa posilnilo postavenie domáceho obyvateľstva, ktoré je často bezbranné voči agresii elitami protežovaných migrantov, pakt rieši problémy s migrantami tým, že posilňuje ich postavenia. Zároveň nariaďuje, že oficiálna propaganda musí v prípade migrantov, cit:  „zdôrazniť ich pozitívne prínosy.“ Nerozumieme, načo treba ľuďom prízvukovať niečo, čo by predsa ľudia ocenili sami, ak by to bola pravda a bolo by to pre nich prospešné? 

CIEĽ 4: Zabezpečiť, aby všetci migranti mali doklad o právnej totožnosti a vyhovujúcu dokumentáciu. Uľahčiť prístup k osobnej dokumentácii, ako sú pasy a víza, a zabezpečiť, aby príslušné predpisy a kritériá na získanie takejto dokumentácie neboli diskriminačné a to vykonaním preskúmania, zohľadňujúce rodové hľadisko a vek, aby sa zabránilo zvýšenému riziku zraniteľnosti počas priebehu migrácie.

Ilegalita migrácie sa podľa paktu vyrieši tak, že sa im uľahčí získavanie pasov a víz do štátov – prevažne európskych. Navyše nesmie chýbať všadeprítomne „rodové antidiskriminačné hľadisko“

CIEĽ 5: Zvýšiť dostupnosť a flexibilitu ciest pre legálnu migráciu

„Rozvíjať dvojstranné, regionálne a mnohostranné zmluvy o mobilite  pracovnej sily založené na ľudských právach a zohľadňujúce rodové hľadisko.“

Toto ustanovenie predstavuje pre malé národy takmer apokalyptickú verziu. Z náhodnej migrácie sa stane zmluvná, pretože štáty sa budú musieť zaviazať k pravidelnému príjmu migrantov!

 CIEĽ 16: Posilnenie postavenia migrantov a spoločností, aby dosiahli plné  začlenenie a sociálnu kohéziu

„Podporovať multikultúrne aktivity prostredníctvom športu, hudby, umenia, kulinárskych festivalov, dobrovoľníctva a iných spoločenských podujatí, ktoré uľahčia vzájomné porozumenie a uznanie kultúr prisťahovalcov a kultúr prijímajúcich spoločenstiev. Podporovať priaznivé a bezpečné prostredie v školách a podporovať snahy detí migrantov prostredníctvom zlepšenia vzťahov v rámci školskej  komunity, začlenenie faktami podložených informácií o migrácii do učebných osnov a vyčlenením cielených zdrojov školám s vysokou koncentráciou   migrujúcich detí na integračné činnosti s cieľom podporiť rešpekt pre    rôznorodosť a inklúziu a zabrániť všetkým formám diskriminácie vrátane  rasizmu, xenofóbie a netolerancie.“

V skratke to znamená podpora promigračnej propagandy, štátny dirigizmus, ideologická infiltrácia školstva multikulturalizmom. Neprirodzené a umelé pretláčanie pozitívnych obrazov migrácie cez kŕčovité aktivity, ktoré pripomínajú totalitné časy a rôzne nanútené „internacionálne družby“ medzi národmi, „fondy solidarity“. Umelo a nasilu vytvárané a nikým nechcené vzťahy. Súčasne je to záplava peňazí daňových poplatníkov pre mimovládnych pracovníkov, úradníkov, propagandistov a štátom platených aktivistov. Zároveň samozrejme proti „všetkým formám diskriminácie“, t.j. gender agenda, vrátane ochrany sexuálnych anomálií v neprospech tradične orientovaných ľudí…

CIEĽ 17: Odstrániť všetky formy diskriminácie a podporiť verejnú diskusiu  založenú na dôkazoch, aby bolo možné formovať vnímanie migrácie.

Zaväzujeme sa odstrániť všetky formy diskriminácie, odsudzovať a čeliť prejavom, činom a demonštrovaniu rasizmu, rasovej diskriminácie, násilia, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti voči všetkým migrantom v súlade s  medzinárodným právom v oblasti ľudských práv. Ďalej sa zaväzujeme    presadzovať otvorenú a verejnú diskusiu založenú na dôkazoch o migrácii a migrantoch v partnerstve so všetkými časťami spoločnosti, ktorý v tomto  smere vytvára reálnejšie, humánnejšie a konštruktívne vnímanie. Zároveň sa zaväzujeme chrániť slobodu prejavu v súlade s medzinárodným právom, uznávajúc, že otvorená a slobodná diskusia prispieva ku    komplexnému pochopeniu všetkých aspektov migrácie.

Zaviesť, uplatňovať alebo zachovávať právne predpisy, ktoré postihujú    trestné činy z nenávisti a zločiny z nenávisti zamerané na migrantov, a   vyškoliť orgány činné v trestnom konaní a ostatných verejných činiteľov, aby dokázali identifikovať, zabrániť a reagovať na takéto zločiny a iné násilné činy zamerané na migrantov, ako aj poskytovať zdravotnú, právnu a psycho‐sociálnu pomoc obetiam.“

V prvom odseku OSN preferuje a podporuje diskusiu – samozrejme, len tú riadenú správnym smerom, ktorá vytvára „reálnejšie, humánnejšie a konštruktívne vnímanie“. Teda také „vymývanie mozgov“ , aby bolo možné „formovať vnímanie migrácie“, čiže výsledky a forma „diskusie“ sú pre domáce obyvateľstvo vopred určené. Tí, ktorí nám chcú určovať chod sveta s nami nechcú diskutovať, oni nás idú správne „formovať“. Nepripomína Vám to niečo? Cieľom je propaganda a riadená forma myslenia verejnosti. Každá iná diskusia, ktorá by sa opovážila chrániť práva pôvodného obyvateľstva je a priori odsúdená ako diskriminačná a rasistická. Nesmie sa teda vymykať rámcu „formovania vnímania migrácie“, ktorí podľa predkladateľov a autorov Globálneho paktu musíme vnímať ako výsostne pozitívnu vec. Tak ju totiž vníma OSN. Rozporuplne vnímame to, že na jednej strane sľubuje sloboda prejavu o migrácii a jej aspektoch, a na druhej strane sa budú aplikovať právne predpisy, ktoré budú slobodu prejavu – rozumej iný ako mimovládkami odsúhlasený názor trestať . Tu sa dostávame do pozície, že všetci, ktorí nebudú akýmkoľvek spôsobom súhlasiť s pretláčanou agendou migrácie, budú automaticky postavení na okraj spoločnosti, budú mediálne lynčovaní a kriminalizovaní…. Krásna predstava slobody…

„Umožniť migrantom a spoločenstvám odsúdiť akékoľvek podnecovanie k  násiliu namierenému proti migrantom tým, že im budú poskytnuté     informácie o dostupných mechanizmoch na nápravu a zabezpečí, aby sa   osoby, ktoré sa aktívne podieľajú na spáchaní trestného činu z nenávisti voči migrantom, boli zodpovední v súlade s vnútroštátnymi právnymi     predpismi, pri zachovaní medzinárodného práva v oblasti ľudských práv,  najmä práva na slobodu prejavu.“

Jednostranná formulácia, ktorá považuje všetkých migrantov za anjelov a domáce obyvateľstvo za rasistov a xenofóbov. Imigrantské podnecovanie k násiliu sa tu však prehliada. Prečo sa nepublikujú správy o protiprávnych útokoch, vraždách a násilnostiach migrantov? Prečo nedostane domáce obyvateľstvo rovnakú možnosť odsúdiť toto násilie, keď ju majú dostať v plnej miere prisťahovalci? 

„Podporovať nezávislé, objektívne a kvalitné spravodajstvo médií, vrátane informácií na internete, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy a vzdelávania profesionálov v oblasti médií v otázkach a terminológii súvisiacich s migráciou, investovaním do etických štandardov mediálneho spravodajstva a reklamy a zastavením prideľovania verejných finančných prostriedkov alebo materiálnej podpory médiám, ktoré systematicky propagujú neznášanlivosť, xenofóbiu, rasizmus a iné formy diskriminácie voči migrantom pri plnom rešpektovaní slobody médií.“

Medzinárodným právom riadená mediálna cenzúra. Naozaj absolútny výkvet medzinárodného práva! Zákaz plurality názorov v médiách, zákaz poukazovať na veci, ktoré by sa nemuseli páčiť domácemu obyvateľstvu v súvislosti s migračným a integračným procesom. Úplné popretie Listiny základných ľudských a občianskych práv. Dirigizmus, podpora názorovej totality vo vzťahu k protežovanej skupine obyvateľstva. Zotročovanie domáceho obyvateľstva mediálnou propagandou. Ako úplný výsmech do tváre ľudí znie slovné spojenie o „plnom rešpektovaní slobody médií“… bez komentára

✅ STOP islamizácii Slovenska - sprísnili sme registráciu nových cirkví

Novelou zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, Slovenská národná strana ochraňuje kultúrne hodnoty, tradície a princípy, podľa ktorých na Slovensku žijeme. 

Sprísnili sme pravidlá pri registrácii nových cirkví a náboženských spoločností z 20.000 na 50.000 členov, pričom všetci členovia cirkvi musia byť zároveň štátnymi občanmi Slovenskej republiky. V súčasnej Európe máme dosť príkladov, že nedôslednosť a ľahostajný prístup znamenal rozšírenie islamských komunít natoľko, že v niektorých mestách už existujú ucelené štvrte, kde pôvodní obyvatelia nechodia – tzv. no go zóny. Zákon sme prijali preto, aby sme v budúcnosti zabránili vytváraniu a rozširovaniu komunít, ktoré sa nechcú integrovať do slovenskej spoločnosti.

✅ STOP americkým vojenským základniam na Slovensku - zastavili sme nevýhodný prenájom letísk

Dohoda o obrannej spolupráci s USA v rámci programu Európska iniciatíva odstrašenia (European Deterrence Initiative – EDI) je vo svojej podstate zmluvou, ktorá má zabezpečiť vybudovanie určitého typu vojenskej infraštruktúry armády USA na cudzom území. Keďže súčasťou plánov EDI je aj Slovenská republika, mala byť na našom území vytvorená americká muničná báza pri letisku Kuchyňa v okrese Malacky. Išlo o 45 kusov skladov pre rozdielne druhy munície určené pre americké jednotky rozmiestnené v  strednej Európy. Projekt by mal byť výsostne americkou regionálnou muničnou základňou a prostriedky, ktoré sa navonok javí ako finančná pomoc Slovensku na rekonštrukciu letísk, je určená na vybudovanie americkej vojenskej infraštruktúry.  

Ozbrojené sily Slovenskej republiky takéto objekty cudzej armády na území Slovenskej republiky   nepotrebujú.  Dohoda mala byť nadradená slovenskému právu. Mala vytvoriť pre americkú armádu osobité exkluzívne podmienky, ktoré sú vysoko nad štandardami pravidiel SOFA NATO, ktoré sú platné pre pôsobenie iných spojeneckých armáda počas pobytu na Slovensku. Na amerických vojakov a ich rodinných príslušníkov, ktorí by na základni v Kuchyni pôsobili by sa nevzťahovalo slovenské právo. Takýto typ zmluvy by vážne zasiahol do suverenity Slovenskej republiky. 

Z iniciatívy Slovenskej národnej strany vláda SR pozastavila rokovanie o tejto dohode s predstaviteľmi USA.  Nemáme dobré skúsenosti z pôsobenia cudzích vojsk na našom území. 

Občan – dostupnejšie potraviny a ubytovanie

👍 Predtým 20% - teraz 10% DPH na potraviny dennej spotreby

Sme proti neustálemu zdražovaniu potravín. Preto sme prijali systémové opatrenie, ktoré stabilizuje cenu základných potravín. Zníženie DPH na potraviny dennej spotreby zabezpečí priame zníženie cien potravín v maloobchode. Tým plníme sľub, aby občania Slovenskej republiky reálne pocítili stúpajúcu výkonnosť slovenskej ekonomiky. Prístupom k lacnejším potravinám zlepšujeme kvalitu života pre sociálne nižšie vrstvy obyvateľstva.

Zoznam potravín, ktorých sa týka znížená 10% DPH: 

 • Hovädzie mäso z domácich hovädzích zvierat vhodné na ľudskú konzumáciu. 
 • Bravčové mäso z domácich svíň vhodné na ľudskú konzumáciu. 
 • Mäso z oviec, baranov, jahniat a mäso z kôz vhodné na ľudskú konzumáciu. 
 • Kuracie, kačacie, husacie alebo morčacie mäso, vrátane mäsa z perličiek, v celku alebo porciované, vypitvané alebo nevypitvané, vykostené alebo nevykostené. 
 • Mäso a jedlé droby z domácich králikov vhodné na ľudskú konzumáciu.
 • Sladkovodné živé ryby vhodné na ľudskú konzumáciu.
 • Sladkovodné neživé ryby predávané v celku alebo porciované, vhodné na ľudskú konzumáciu. napríklad pstruhy, kapry, sumce, úhory, hlavátky, zubáče, šťuky a pod.
 • Rybie filé a inak spracované rybie mäso zo sladkovodných rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu.
 • Mlieko nízkotučné, polotučné aj plnotučné, mlieko bežne predávané – kravské, kozie. 
 • Maslo živočíšneho pôvodu, tzn. prírodné maslo získané výlučne z mlieka. 
 • Chlieb v hmotnosti viac ako 400 g, ak je nakyprený kvasom alebo droždím; ak je porciovaný alebo krájaný, môže mať aj nižšiu hmotnosť. 
 • ovčia bryndza
 • kefír
 • cmar
 • jogurty
 • prírodný med
 • čerstvé alebo chladené zemiaky
 • cibuľa
 • šalotka
 • cesnak
 • pór
 • rajčiny
 • kapusta
 • karfiol
 • kaleráb
 • kel
 • hlávkový šalát
 • čakanka
 • uhorky šalátové aj nakladačky
 • strukoviny, lúpané aj nelúpané
 • jablká
 • hrušky
 • duly
 • rožky (ak nie sú dopekané)
 • sladké pečivo
 • chlieb v hmotnosti viac ako 400 g, ak je nakyprený kvasom alebo droždím; ak je porciovaný alebo krájaný, môže mať aj nižšiu hmotnosť. 
 • koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky
 • oblátky na pečenie, ryžový papier, hostie
 • ovocné šťavy
 • zeleninové šťavy

👍 Predtým 20% - teraz 10% DPH na ubytovacie služby

Podporujeme systémové zmeny v cestovnom ruchu a kúpeľníctve na Slovensku. Preto sme znížili sadzbu DPH z 20 % na 10 % na všetky ubytovacie služby. Znížená sadzba DPH vo výške 10 % sa od 1. januára 2019 bude vzťahuje na všetky ubytovacie služby s kódom 55 v štatistickej klasifikácii produktov podľa činností: 

 • 55.1: hotelové a podobné ubytovacie služby,
 • 55.2: turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby,
 • 55.3: prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov,
 • 55.9: ostatné ubytovacie služby (ubytovacie služby v študentských domovoch alebo     internátoch, služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov a iné).

Novelou zákona sa schválilo zníženie sadzby DPH na všetky typy ubytovacích služieb, takže nedošlo k zvýhodneniu určitých druhov ubytovacích služieb oproti ostatným. Výsledky v praxi ukazujú, že sa zvýšil dopyt po ubytovacích službách na území Slovenskej republiky. Slovenská národná strana  podporila rozvoj cestovného ruchu v našej vlasti. Rovnako sme ušetrili peniaze v rodinnom rozpočte študentov a ich rodičov, pretože sa týmto opatrením znížila cena ubytovania v študentských domovoch a internátoch.

Zamestnanec – vyšší sociálny štandard

✅ Zvýšili sme minimálnu mzdu – predtým 405 € - teraz 580 €

Minimálna mesačná mzda sa od nástupu Slovenskej národnej strany v roku 2016 do vlády zvýšila zo 405 € na sumu 580 pre rok 2020. To predstavuje celkový nárast 175 ! Minimálna  hodinová mzda vzrastie v roku 2020 na 3,333 € eur. Čistá mzda zamestnanca, ktorý mal v roku 2016 minimálnu mzdu 405 € , bola v sume 355,01 €.  V roku 2020 bude čistá mzda zamestnanca pri minimálnej mzde 580 € v sume 476,74 € . Hodinová minimálna mzda v roku 2020 bude vyššia o 1,005 /hod. v porovnaní s rokom 2016.

✅ Zaviedli sme 13 a 14 plat - bez daní a odvodov

Aby sme zvýšili príjmy zamestnancov a podporili podnikateľské prostredie, novelizovali sme zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Zaviedli sme nové inštitúty odmeňovania, a to peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. plat) a peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov (tzv. 14. plat).

SNS poskytla možnosť odmeniť zamestnanca v mesiaci jún a v mesiaci december, pričom po splnení stanovených podmienok je 13. a 14. plat daňovo aj odvodovo zvýhodňovaný. Tento model je výhodný ako pre zamestnanca, tak pre zamestnávateľa! 

Podmienky pre oslobodenie 13. platu od dane z príjmov najviac do výšky 500 € sú:

 • mzda bola zamestnancovi vyplatená v mesiaci jún,
 • mzda je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
 • k 30.4. bol zamestnanec v pracovnom pomere u tohto zamestnávateľa nepretržite aspoň 2 roky (24 mesiacov).

Oslobodenie od dane sa prvýkrát použije na 13. plat vyplatený v mesiaci jún 2019.

Podmienky pre oslobodenie 14. platu od dane z príjmov najviac do výšky 500 € sú:

 • mzda bola zamestnancovi vyplatená v mesiaci december,
 • mzda je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
 • k 31.10. bol zamestnanec v pracovnom pomere u tohto zamestnávateľa nepretržite aspoň 4 roky (48 mesiacov),
 • zamestnancovi bol vyplatený aj 13. plat.

Všetky podmienky uvedené vyššie musia byť splnené súčasne.

Pri súbehu výplaty mzdy od dvoch a viacerých zamestnávateľov, nesmie suma oslobodená od dane prekročiť 500 eur od všetkých zamestnávateľov. Súbeh uplatnených oslobodení sa vyrovná v ročnom zúčtovaní, kde sa zohľadní najvyššia možná suma oslobodenia 500 eur.

Výpočet čistej mzdy pri vyplatení 13. platu v roku 2019

Položka

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Výška 13. platu

500 €

500 €

Sociálne poistenie

47 €

126 €

Zdravotné poistenie

0 €

0 €

Preddavok na daň z príjmov

0 €

0 €

Čistá mzda zamestnanca

453 €

x

Celkové náklady zamestnávateľa

x

626 €

✅ Zaviedli sme rekreačné poukazy – bez daní a odvodov

Novelou zákona č. 347/2018 Z. z. o podpore cestovného ruchu sme do praxe zaviedli rekreačný poukaz, ako nástroj financovania rozvoja cestovného ruchu v našej vlasti.

Pre zamestnanca:

 • zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu, pokiaľ je zamestnaný v spoločnosti, ktorá má  viac ako 50 zamestnancov
 • zamestnanec musí byť pracovný pomer nepretržite 24 mesiacov
 • v prípade skráteného pracovného úväzku sa suma – ktorú je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť – znižuje pomerne k danému úväzku
 • zamestnanec musí poukaz využiť výhradne na  území Slovenskej republiky
 • vo vybranom zariadení musí prenocovať minimálne dve noci
 • môže využiť stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou. 
 • zamestnanec platí 45% oprávnených nákladov = 225 € z maximálnej možnej sumy  500 € na kalendárny rok
 • rekreačné poukazy sa nezdaňujú ako príjem 
 • platnosť rekreačného poukazu je jeden kalendárny rok, pričom sú neprenosné
 • pokiaľ zamestnanec vynaloží na dovolenku menej ako 500 EUR, zamestnávateľ prispeje nižšou sumou ako 275 EUR, ktorá bude zodpovedať 55% z celkovej vynaloženej sumy. 
 • v prípade začiatku rekreačného pobytu koncom jedného kalendárneho roka, pričom pobyt trvá aj v nasledujúcom kalendárnom roku, sa tento pobyt započítava do roka prvého, t.j. rozhodným dátumom je dátum začiatku pobytu
 • zamestnanec môže vo všeobecnosti využiť poukaz pre rodinných príslušníkov:
 1. pre manžela/manželku
 2. deti (aj na pobytové alebo denné prázdninové tábory/sem patria všetky školské prázdniny počas roka),  podmienkou je, že musia byť študentami základnej školy alebo študentami 1. až 4. ročníka osemročného gymnázia. Medzi aktivity, na ktoré je možné použiť rekreačné poukazy patria:
   1. pobytové viacdenné tábory organizované rôznymi organizáciami, občianskymi združeniami, športovými klubmi
   2. denné tábory (ráno rodič odovzdá dieťa, večer po návrate z práce si dieťa vyzdvihne)
   3. lyžiarske kurzy organizované napríklad školou v termíne školských prázdnin
   4. pre druha/družku
   5. pre rodičov, s ktorými žije v jednej domácnosti

Príspevok sa uplatňuje :

 • priamym zaplatením na základe účtovných dokladov, na ktorých musí byť uvedené označenie zamestnanca, ktoré budú odovzdané do 30 dní od zaplatenia.
 • rekreačným poukazom viazaným na danú osobu vo forme elektronickej platobnej karty.

Pre zamestnávateľa:

 • zamestnávateľ s 49 a viac zamestnancami je povinný v prípade žiadosti zo strany zamestnanca poskytnúť rekreačný poukaz
 • zamestnávateľ, ktorý má 49 a menej zamestnancov môže poskytnúť rekreačný poukaz  dobrovoľne, avšak v prípade poskytnutia poukážok, budú podmienky pre podnik rovnaké, ako pre podnik s viac ako 50 zamestnancami
 • zamestnávateľ počíta podľa zákona do počtu zamestnancov aj ostatné pracovné úväzky (napr. polovičný úväzok alebo dohodu o vykonaní práce)
 • počet zamestnancov spoločnosti sa ráta ako priemerný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok
 • zamestnávateľ má možnosť zaradiť výdavky na príspevok do daňových výdavkov, rekreačný poukaz môžu využiť aj SZČO – potrebné splnenie podmienky, že podnikajú viac ako 24 mesiacov)
 • príspevok na rekreáciu (rekreačný poukaz) je oslobodený od odvodov (zdravotné a sociálne poistenie) – platí pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca
 • zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok len v tom prípade, pokiaľ je zamestnanec zamestnaný viac ako 24 mesiacov

Príspevok môže byť realizovaný:

 • priamym zaplatením na základe účtovných dokladov, na ktorých musí byť uvedené označenie zamestnanca, 
 • účtovný doklad musí byť odovzdaný zamestnávateľovi do 30 dní od zaplatenia
 • rekreačným poukazom viazaným na danú osobu vo forme elektronickej platobnej karty 
 • zamestnávateľ platí 55 % oprávnených nákladov – maximálne do výšky sumy 275 €  ročne (zo sumy 500 € ), čo znamená platbu pre zamestnanca vo výške 225 € 
 • v prípade kratšieho úväzku zamestnanca sa príspevok znižuje pomerne k jeho pracovnému úväzku u zamestnávateľa

✅ Zrušili sme diskrimináciu zamestnancov verejnej správy v oblasti odmeňovania

Dohoda o obrannej spolupráci s USA v rámci programu Európska iniciatíva odstrašenia (European Deterrence Initiative – EDI) je vo svojej podstate zmluvou, ktorá má zabezpečiť vybudovanie určitého typu vojenskej infraštruktúry armády USA na cudzom území. Keďže súčasťou plánov EDI je aj Slovenská republika, mala byť na našom území vytvorená americká muničná báza pri letisku Kuchyňa v okrese Malacky. Išlo o 45 kusov skladov pre rozdielne druhy munície určené pre americké jednotky rozmiestnené v  strednej Európy. Projekt by mal byť výsostne americkou regionálnou muničnou základňou a prostriedky, ktoré sa navonok javí ako finančná pomoc Slovensku na rekonštrukciu letísk, je určená na vybudovanie americkej vojenskej infraštruktúry.  

Ozbrojené sily Slovenskej republiky takéto objekty cudzej armády na území Slovenskej republiky   nepotrebujú.  Dohoda mala byť nadradená slovenskému právu. Mala vytvoriť pre americkú armádu osobité exkluzívne podmienky, ktoré sú vysoko nad štandardami pravidiel SOFA NATO, ktoré sú platné pre pôsobenie iných spojeneckých armáda počas pobytu na Slovensku. Na amerických vojakov a ich rodinných príslušníkov, ktorí by na základni v Kuchyni pôsobili by sa nevzťahovalo slovenské právo. Takýto typ zmluvy by vážne zasiahol do suverenity Slovenskej republiky. 

Z iniciatívy Slovenskej národnej strany vláda SR pozastavila rokovanie o tejto dohode s predstaviteľmi USA.  Nemáme dobré skúsenosti z pôsobenia cudzích vojsk na našom území. 

✅ Podnikové byty - lepšie bývanie pre zamestnancov

Štát vytvára atraktívne prostredie pre rozvoj slovenských podnikov. Súčasne zlepšuje sociálne postavenie zamestnancov. Všetky firmy, ktoré majú viac ako 49 zamestnancov, môžu postaviť pre svojich zamestnancov podnikový byt. Podnikový byt môže podnikateľ účtovne odpísať po šiestich rokoch, rozloha bytu bude do 100 metrov štvorcových. Výška nájomného sa určí dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Podnikový byt sa môže predať najskôr  po 10 rokoch. Nájomné sa nebude považovať za príjem firmy, a teda nebude zdaňované. SNS tak spravila ďalší krok smerom k zlepšeniu životnej úrovne na Slovensku

Podnikateľ / živnostník – lepšie podmienky pre biznis

✅ Zrušili sme daňové licencie pre firmy

Od januára 2018 sa novelou zákona č. 341/2016 Z.z.  zrušili daňové licencie, takže firmy ich už za daňové obdobie 2018 a nasledujúce daňové obdobia nemusia platiť. Inštitút minimálnej výšky dane z príjmov právnickej osoby už neplatí. Zrušením daňovej licencie sa opäť zatraktívnilo založenie nových obchodných spoločností. Zrušením daňových licencií prináša Slovenská národná strana výraznú úľavu malým a stredným podnikateľom.

✅ Zvýšili sme paušálne výdavky pre živnostníkov

Prvýkrát za daňové obdobie roku 2017  si živnostníci môžu uplatniť vyššie paušálne výdavky. Zvýšenie limitu pri paušálnych výdavkoch považujú samotní živnostníci za najlepšie opatrenie, ktoré bolo prijaté na Slovensku po dlhých rokoch. Opatrenie, ktoré výrazne uľahčuje život živnostníkom, je z dielne Slovenskej národnej strany. Pre skupinu živnostníkov sa výdavky zvýšili na úroveň 60 % príjmu, v absolútnej sume z predchádzajúcich 5.000 € na súčasných 20.000 € ročne. Paušálne výdavky sa viac nebudú rátať podľa mesiacov podnikania, ale za celý kalendárny rok.

Porovnanie paušálnych výdavkov a zaplatenej dane (v €)
Rok 2016 Rok 2017
Príjmy 12 500 12 500
Paušálne výdavky 5 000 (12 500 x 0,4) 7 500 (12 500 x 0,6)
Zaplatené odvody* 2 427,12 (202,26 x 12) 2 497,92 (208,16 x 12)
Základ dane 5 072,88 (12 500 – 5 000 – 2 427,12) 2 502,08 (12 500 – 7 500 – 2 497,92)
Nezdaniteľná suma 3 803,33 3 803,33
Základ dane znížený o nezdan. Sumu 1 269,55 (5 072,88 – 3 803,33) 0
Daň 241,21 (1 269,55 x 0,19) 0

✅ Predtým 21% - teraz 15% daň z príjmov pre malých a stredných podnikateľov

Malí podnikatelia a živnostníci budú mať od roku 2020 nižšie dane. Podľa novely z dielne SNS, sadzba dane z príjmov právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov s ročným obratom do 100-tisíc € sa  znižuje zo súčasných 21 % na 15 %. Okrem malých firiem tak klesne daň z príjmov napríklad aj živnostníkom.

Predavač – právo na čas s blízkymi

✅ Zrušili sme maloobchodný predaj cez sviatky

Štát má vytvárať predpoklady pre spravodlivé a primerané pracovné podmienky. Preto sme presadili zákaz maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov, niektorých dní pracovného pokoja a Veľkonočnej nedele. 

Chceme, aby zamestnanci v maloobchode mali viac času pre svojich blízkych a svoje rodiny. Slovenská národná strana súčasne chce podporiť zdravú spoločenskú klímu, aby štátne sviatky patrili rodinám a priateľom, nie nákupným centrám!  

Spotrebitelia aj samotní zamestnanci voľný čas využívajú na podporu a rozvíjanie tradičných rodinných hodnôt. Na základe doterajších skúseností radi konštatujeme, že tento zákon sa pozitívne prejavil v rozvoji kultúry, športu a cestovného ruchu na Slovensku. 

Za rodinu

Rodič – ochrana tradičnej rodiny

Dôchodca – dôstojná jeseň života

Rodič – ochrana tradičnej rodiny

✅ STOP zhubnej politike LGBTI - zastavili sme Istanbulský dohovor

Istanbulský dohovor zavádza  do európskeho právneho poriadku skrytú rodovú agendu, ktorá oslabuje tradičnú rodinu. Vďaka Slovenskej národnej strane nebude Slovensko laboratórium pre novú rodovú politiku! Násilie na ženách je vážny problém, ktorý treba určite riešiť. Nie však tak, že popri tejto agende podstrčíme do európskeho práva novú definíciu rodiny, ktorú odmieta aj Ústava Slovenskej republiky. Podľa slovenskej ústavy totiž rodinu tvorí partnerský vzťah muža a ženy. Istanbulský dohovor považuje za rodinu aj partnerský vzťah rodiča číslo 1 a rodiča číslo 2, a to bez udania pohlavia!

Zásluhou SNS Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktoré potvrdzuje, že: 

 1. Slovenská republika NEBUDE zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru
 2. Slovenská republika nebude prostredníctvom rozhodnutí a opatrení Európskej únie VIAZANÁ Istanbulským dohovorom 
 3. Slovenská republika NESÚHLASÍ s tým, aby Európska únia pristúpila k Istanbulskému dohovoru

Zároveň je slovenská vláda zaviazaná, aby zabránila prijatiu záväzkov, ktoré by Slovenskej republike ako členskému štátu vyplývali z ratifikácie Istanbulského dohovoru Európskou úniou. 

Týmto sme zabránili tomu, aby sa cez európske právo infiltroval Istanbulský dohovor do slovenského právneho poriadku. Slovenská národná strana opäť dokázala skutkom, že sme praví vlastenci a chránime Slovensko!

✅ Pedofília je trestný čin – chránime naše deti

Propagácia a podpora pedofílie, zoofílie či nekrofílie bude trestným činom
Novou úpravou  sme do Trestného zákona doplnili skutkovú podstata nového trestného činu – Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík. Ak je propagácia týchto činov preukázateľne vykonávaná za účelom vzdelávacích, liečebných alebo výskumných aktivít, takáto aktivita sa nebude považovať za trestnú.  Chránime spoločnosť, a najmä naše deti voči podpore a verejnej propagácii rôznych sexuálnych patologických praktík a najzávažnejších porúch sexuálneho zamerania, ktorými sú pedofília, nekrofília a zoofília. Internet a sociálne siete umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie šírenie správ aj nemravného obsahu. Preto je podľa SNS nevyhnutné, aby existovali nové prísnejšie hranice pred týmito “osobitnými formami obťažovania v oblasti mravnosti”. 

👍 100 € pre každého prváka na školské pomôcky

Rodičia detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka na základných školách, budú vždy v októbrir dostávať príspevok vo výške 100 eur na nákup školských potrieb. Ide o  jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa o 100 € za mesiac, v ktorom dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. Septembrový zvýšený prídavok na dieťa príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí rodičom prvákov v polovici októbra. Vďaka Slovenskej národnej strane dostalo príspevok už tento školský rok približne 59 tisíc detí. Údaje o deťoch, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy na území Slovenska, budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny čerpať z centrálneho registra žiakov. Tieto údaje o žiakovi je škola povinná zapísať do konca septembra príslušného roka.

👍 25 dní dovolenky pre všetkých zamestnancov s deťmi

8 týždňov dovolenky pre pedagogických a výskumných a vývojových zamestnancov od roku 2020

Od roku 2020 je dovolenka najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, ak ide o:

 • pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu,
 • vysokoškolského učiteľa,
 • výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy,
 • zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

Dôchodca – dôstojná jeseň života

✅ Zrušili sme koncesionárske poplatky RTVS

Dôchodcovia a poberatelia dávky v hmotnej núdzi sú od 1. januára 2020  oslobodení od platenia koncesionárskych poplatkov! Týmto opatrením SNS ušetrí každý senior takmer 30 eur ročne! Zmena prebehne automaticky bez potreby niečo preukazovať na úradoch! Schválené oslobodenie sa vzťahuje na tých, ktorí platia polovicu riadneho koncesionárskeho poplatku  – teda  2,32 eura mesačne. Sú to všetky typy penzistov, poberatelia dávky v hmotnej núdzi a osoby, ktoré sú s nimi spoločne  posudzované. 

Slovenská národná strana dlhodobo presadzuje, aby občania neplatili koncesionárske poplatky. Verejnoprávne médium by mal platiť štát priamo z rozpočtu.

✅ Zákonom garantujeme rast minimálneho dôchodku

Presadili sme zmenu zákona o sociálnom poistení. Minimálne dôchodky sa namiesto životného minima naviažu na priemernú mzdu na Slovensku. Základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia bude od roku 2020 dosahovať 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Bez prijatej novely zákona by minimálna penzia pri 30 rokoch dôchodkového poistenia v  roku 2020 dosahovala 285,90 eura. Vďaka Slovenskej národnej strane stúpne  základný minimálny dôchodok od januára 2020 na 334,30 eura, teda o vyše 48 EUR! Každý dôchodca s minimálnym dôchodkom dostane budúci rok o takmer 50 EUR mesačne viacej, čo je celoročný nárast dôchodkov o 600 EUR! 

Takto si polepšíte

odpracované obdobie

minimálny dôch.2019

minimálny dôch.2020

rozdiel

30 rokov

278,90

334,30

55,40

31 rokov

283,00

338,50

55,50

32 rokov

287,10

342,70

55,60

33 rokov

291,20

347,00

55,80

34 rokov

295,40

351,20

55,80

35 rokov

299,80

355,40

55,90

36 rokov

303,60

359,60

56,00

37 rokov

307,70

363,80

56,10

38 rokov

311,80

368,00

56,20

39 rokov

315,90

372,20

56,30

40 rokov

322,00

378,50

56,50

41 rokov

328,20

384,80

56,60

42 rokov

334,30

391,10

56,80

43 rokov

340,50

397,40

56,90

44 rokov

346,60

403,70

57,10

45 rokov

352,80

410,00

57,20

46 rokov

358,90

416,30

57,40

47 rokov

365,10

422,60

57,50

48 rokov

371,20

428,90

57,50

49 rokov

377,40

435,20

57,80

50 rokov

383,50

441,50

58,00

✅ Zvýšili sme minimálne dôchodky 280 000 dôchodcom!

Od januára 2020 získa každý nárok na minimálny dôchodok po odpracovaní 30 rokov. Už nebude záležať na výške príjmu v minulosti, tzv. kvalifikované obdobie. Bude stačiť, ak ste 30 rokov prispievali na dôchodkové poistenie. Za 30 odpracovaných rokov bude tvoriť minimálny dôchodok 33% priemernej mzdy v SR v predminulom roku. V roku 2020 sa bude teda vychádzať z priemernej mzdy v roku 2018, ktorá bola 1013 EUR! Minimálny dôchodok tak stúpne od januára 2020 na 334,30 Eur pri odpracovaní 30 rokov. Oproti súčasnému stavu 278,90 Eur vďaka Slovenskej národnej strane získajú dôchodcovia navýšenie o 55,40 Eur mesačne. Celkovo si dôchodcovia prilepšia ročne v priemere o 600 Eur! Spravodlivý a dôstojný dôchodok si zaslúži každý, kto poctivo pracoval a roky budoval našu vlasť. Ak nám dáte dôveru, našim ďalším cieľom je zvýšiť dôchodky všetkým dôchodcom a pridať aj 13 dôchodok!  

Pre náš vidiek

Roľník – rozvoj vidieka

Obec – základná bunka našej samosprávy

Potravinár – podpora slovenských potravín

Lesník – ochrana prírodného dedičstva

Veterinárna starostlivosť – ochrana zvierat

Roľník – rozvoj vidieka

✅ Začali sa pozemkové úpravy

Predstavili sme systémové riešenie pozemkových úprav pre Slovensko. Ide o jediný efektívny nástroj na riešenie obrovskej rozdrobenosti pozemkového vlastníctva. Pozemkové úpravy sú kľúčovým nástrojom na vyriešenie problémov slovenského poľnohospodárstva a zároveň môžu naštartovať mnohé rozvojové programy obcí, malé a stredné podnikanie. Spustili sme verejné obstarávanie, ktoré vytvorí priestor pre vykonanie komplexných pozemkových úprav vo viac ako 160 katastrálnych územiach. Alokovaných je viac ako 44 miliónov eur.

✅ Ústavným zákonom chránime pôdu a lesy pred vykupovaním do zahraničia

Ústavný zákon zadefinoval pôdu ako neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.

✅ Poskytujeme dotáciu na zelenú naftu

Spustili sme projekt „Zelenej nafty“. Prinesie vyššiu efektívnosť rastlinnej a živočíšnej výrobyzvýšenie konkurencieschopnosti slovenských roľníkov. Očakávame postupný nárast dostupných bezpečných slovenských potravín na pultoch obchodov pre slovenských spotrebiteľov. V štátnom rozpočte je na podporu špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby v roku 2019 a 2020 vyčlenených 30 miliónov eur.

 • pomohli sme mladým farmárom

✅ Systémovo sme podporili našich ovocinárov, rybárov a včelárov

Ovocinárov, ktorí boli poškodení mrazmi v roku 2016, sme podporili sumou 3,5 milióna. Na aktualizáciu registra ovocných sadov sa vyčlenila suma 3,5 milióna. Podporujeme chov sladkovodných rýb na Slovensku prostredníctvom investícií do akvakultúry, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb. Ministerstvo pôdohospodárstva rozširuje možnosti poskytovania pomoci pre včelárov. Prostredníctvom nového Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva si včelári, začínajúci včelári a včelárske združenia najbližšie tri roky rozdelia každý rok po takmer 1,2 milióna eur. Počet včelstiev na Slovensku je najvyšší za posledných 20 rokov – 291 540 včelstiev.

✅ Bojujeme proti suchu - budujeme zavlažovacie systémy

Pomáhame zmierňovať následky extrémnych výkyvov počasia. Poľnohospodári získali 21 miliónov eur z rozpočtu agrorezortu – kompenzovali sme škody za suché počasie v roku 2017 v celkovej výške 17 miliónov eur a úhradu poistného v celkovej výške 4 milióny eur.

Systémovými opatreniami bojujeme proti suchu. Poľnohospodári môžu účinne a systematicky predchádzať škodám spôsobeným extrémnym suchom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  poskytlo 22 miliónov Eur pre roľníkov, aby budovali a starali sa o zavlažovacie systémy.

Obec – základná bunka našej samosprávy

✅ Budujeme kanalizácie a vodovody pre Vaše dománosti

Od začiatku programového obdobia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky PRV SR ako riadiaci orgán IROP-u vyhlásil celkovo 31 výziev a písomných vyzvaní v celkovej sume 1,24 mld. eur, v oblastiach: cesty II. a III. triedy, verejná osobná doprava, cyklotrasy a nemotorová doprava, sociálna infraštruktúra, jasle, škôlky, základné a stredné odborné školy, zelená infraštruktúra, kanalizačná infraštruktúry a vodovody, miestne akčné skupiny. Ministerstvo ešte v tomto roku plánuje vyhlásiť ďalších 9 výziev v objeme 353 mil. eur. Suma vyhlásených výziev k 31. 12. 2018 bude v celkovom objeme 1,59 mld. eur, t.j. 92 % alokácie eurofondového programu IROP. Pomohli sme desiatkami miest a obcí na Slovensku zlepšiť kvalitu života ich obyvateľov.

Potravinár – podpora slovenských potravín

✅ Chránime Vaše práva proti nekalým praktikám obchodných reťazcov

Snaha SNS zameraná na zlepšenie postavenia farmára v potravinársko-dodávateľskom reťazci zaznamenala významný úspech. Európska komisia prijala konkrétne kroky v podobe návrhu novej smernice, ktorá sa týka zákazu nekalých obchodných praktík.

✅ Zvýšili sme podiel slovenských potravín v obchodoch

Počas nášho pôsobenia vo vláde sme zastavili pokles a naštartovali rast podielu slovenských potravín na pultoch obchodov. Spustili sme projekt Chcem dodávať – na podporu lokálnych výrobcov potravín v okruhu do 50 km od reťazcov. Lokálne potraviny nájdete v Tescu, Bille a Kauflande. Projekt agrorezortu dostal do reťazcov vyše 160 slovenských dodávateľov.Pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov sme pripravili možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky, ktoré pomôže zabezpečiť viac slovenských potravín na pultoch. Poľnohospodári môžu investovať do výstavby objektov a skladovacích kapacít, zvýšiť efektívnosť výroby či spustiť produkciu nových výrobkov. Kontinuálne robíme kampaň na podporu predaja slovenských výrobkov – najmä prostredníctvom marketingových kampaní Značky kvality SK. Presadili sme, aby v letákoch slovenské potraviny tvorili minimálne polovičný podiel.

✅ Bojujeme proti dvojitej kvalite potravín na európskom trhu

Na celoeurópskej úrovni sme otvorili tému dvojakej kvality potravín. Európska komisia predstavila jednotnú metodiku testovania výrobkov, ktorá zavádza harmonizovaný postup pri porovnávaní potravín pre celú EÚ.

Tému dvojakej kvality sme dotiahli do konca a dvojaká kvalita sa stáva v celej EÚ postihovateľnou klamlivou obchodnou praktikou, členské budú môcť pokutovať nielen rozdiely v potravinách, ale aj v pracích prostriedkoch, Sankcie sa môžu vyšplhať až do štyroch percent ročného obratu firmy v členskom štáte.

Lesník – ochrana prírodného dedičstva

✅ Dali sme prácu domácim spracovateľom dreva

LESY SR na základe získaných informácií z auditu stanovili rating odberateľov dreva, ktorý obsahuje 9 kritérií: zhodnocovanie drevnej hmoty, spracovaný objem a sortiment, umiestniteľnosť sortimentu na trhu, lokalizácia prevádzky, počet zamestnancov, výšku investícií do podniku za posledných 10 rokov a certifikáty. Odberatelia boli rozdelení do štyroch skupín podľa odoberaných sortimentov. V prvej skupine sú strategickí odberatelia, bez ktorých nie je možný predaj produkcie. V druhej skupine sú významní odberatelia, ktorí sa výrazne podieľajú na obchodných vzťahoch podniku. V tretej skupine sú strední odberatelia, ktorí stabilným odberom diverzifikujú obchodné vzťahy. Štvrtú skupinu uzatvárajú malí odberatelia, ktorí dopĺňajú odbyt v ťažšie predajnej sortimentnej skladbe. Stratégia obchodu LESOV SR je v súlade s programovým vyhlásením vlády, ktoré si kladie za cieľ v maximálne možnej miere podporiť tuzemských spracovateľov drevnej suroviny, ktorí vytvárajú pridanú hodnotu vstupnej suroviny na území SR. 

✅ STOP nekontrolovanej a nelegálnej ťažbe dreva

Spustili sme boj proti nelegálnej ťažbe dreva. Prijali sme zákon o dreve, ktorým zabránime vstupu dreva z nezákonnej ťažby a výrobkom z takéhoto dreva na európsky trh. 

✅ Obnovili sme tisíce hektárov lesa pôvodnými drevinami

Navrhli sme Národné memorandum o lesoch, ako systémové riešenie starostlivosti o lesy a chránené územia. Ročne sa vysadilo v priemere  15 miliónov nových stromov, teda za 4 roky je to cca 60 miliónov nových stromov a viac ako 20 000 hektárov obnoveného lesa.  Prioritne boli obnovované územia postihnuté veternou kalamitou a lesnými požiarmi. Na obnovu lesa sa používajú pôvodné druhy drevín, aby bolo zachované prírodné dedičstvo pre budúce generácie. Prvýkrát v histórii svetovým lesom šéfuje Slovák. Členské štáty OSN si na svojom zasadnutí jednotne vybrali za predsedu Fóra o lesoch odborníka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Borisa Gregušku.

Veterinárna starostlivosť – ochrana zvierat

✅ Zviera nie je vec, ale cítiaca bytosť

Prelomový zákon z dielne Slovenskej národnej strany zaradil Slovenskú republiku medzi kultúrne štáty, kde zvieratá sú živé cítiace bytosti. 1. septembra 2018 nadobudla účinnosť novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Najvýznamnejšou je zmena Občianskeho zákonníka, ktorá určuje, že  zviera už nebude považované za vec, ale za živého tvora – cítiacu bytosť, ktorá vníma hlad, smäd, radosť či bolesť. V rámci  súkromnoprávnych vzťahov sú po novom zvieratá objektom právnych vzťahov. To znamená, že zviera nebude mať volebné právo, nebude podpisovať úradné listiny ani dediť. Za zviera bude stále rozhodovať a niesť zodpovednosť jeho majiteľ. 

Zákon zaviedol poriadok s nelegálnymi množiteľmi psov tým, že zavádza ich povinné čipovanie. Okrem boja proti nelegálnym množiteľom má čipovanie aj tú výhodu, že stratené zvieratko vieme veľmi rýchlo identifikovať a vrátiť majiteľovi. V ideálnom prípade povinným čipovaním psov vieme dosiahnuť do niekoľkých rokov stav, keď nebudeme mať preplnené útulky. Majitelia sú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od jeho narodenia. Údaje o psoch a ich držiteľoch sú evidované v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Poplatok za čipovanie je maximálne vo výške 10 eur. U psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, poplatok za čipovanie uhradí štát. Veterinárny lekár nezačipovaného psa nesmie ošetriť!

 Nový zákon o veterinárnej starostlivosti oveľa prísnejšie  postihuje týranie zvierat.  Ochrana práv zvierat najmä pred týraním sa zvýšila tým, že sa posilnili právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade dôvodného podozrenia z týrania budú mať veterinárni inšpektori právo vstúpiť na pozemok alebo do obydlia. Zákon rieši aj problém nadmerného množstva túlavých zvierat a preplnené útulky tým, že upravuje zriaďovanie karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá a umiestňovanie zvierat do nich. 

✅ Zakázali sme chov zvierat na kožušiny

Národniari vypočuli požiadavku tisícov Slovákov a presadili v Národnej rade zákaz kožušinového chovu. Slovensko bude 14. štátom v Európe, ktorá postavila chov zvierat na kožušiny mimo zákon.  a pridá sa ku vyspelým krajinám ako Rakúsko, Česko, Belgicko, Holandsko, Veľká Británia či Dánsko. Zákon zakazuje chov zvierat výlučne alebo prevažne na kožušiny, s výnimkou pre domáci chov králika pre vlastnú spotrebu. Do platnosti vstúpi zákaz v roku 2021, pričom existujúce farmy majú k  dispozícii prechodné obdobie a prevádzku musia ukončiť do roku 2025. Nové kožušinové farmy však nebude možné otvárať už od roku 2021.  Sme radi, že vďaka politickej práci SNS urobila naša vlasť ďalší krok vpred v ochrane zvierat. Zároveň sme radi, že sme vypočuli hlas ľudu, pretože až 68% opýtaných slovenských občanov považuje kožušinový chov za neprijateľný. Kožušinový priemysel teda slovenská verejnosť odmieta!

Kožušinový priemysel vo svete zabije približne 100 miliónov zvierat ročne. V posledných rokoch sa však od neho odvracia už aj módny priemysel a viac než 1000 módnych značiek sa zaviazalo ukončiť používanie kožušín zo zvierat vo svojich módnych kolekciách. 

Slovenská národná strana je moderná politická sila, ktorá reaguje na potreby a požiadavky dnešného sveta. O životnom prostredí nerozprávame – ekologické témy riešime! 

Pre našu bezpečnosť

Vojak – profesionálna služba vlasti

Vojak – profesionálna služba vlasti

✅ Plošne sme Vám zvýšili mzdu o 20%

Aby sme zatraktívnili profesiu vojaka a stabilizovali personálne obsadenie Ozbrojených síl Slovenskej republiky, systémovo sme riešili oblasť odmeňovania. V roku 2018 sme na riešenie tých  sme po prvý krát v histórii  v OS SR vyplatili 13. a 14. plat profesionálnym vojakom, rovnako sme im od 1.1.2019 zvýšili platy o 10%, pričom ďalšia valorizácia platov o 10% bude od 1.1.2020.

✅ Zriadili sme penzión pre veteránov

Ministerstvo obrany SR vybuduje penzión pre vojnových veteránov v hoteli na Zemplínskej šírave, ktorý je v súčasnosti v správe rezortnej spoločnosti HOREZZA. SNS splnila ďalší bod z Programového vyhlásenia vlády SR. Dlhodobo presadzujeme potrebu lepšej starostlivosti o vojnových veteránov. Penzión pre vojnových veteránov poskytne dlhodobé, cenovo prijateľné ubytovanie pre vojnových veteránov, ktorí majú problém so zabezpečením bývania. Ak kapacity penziónu rezort nenaplní vojnovými veteránmi, bude možné prijať do penziónu aj bývalých profesionálnych vojakov, ktorí sú poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, teda tých, ktorí odslúžili minimálne 25, resp. 15 a viac rokov.

✅ Obnovili sme aktívne zálohy

Ozbrojené sily zapojili do pravidelného cvičenia aktívnych záloh 300 vojakov v 21. zmiešanom mechanizovanom prápore Trebišov, v Ženijnom prápore Sereď, v Prápore  radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) Rožňava, ako pre Vojenskú políciu Trenčín.

Vojak v aktívnej zálohe, ktorý absolvuje aspoň 75 % doby pravidelného cvičenia, získa motivačný príspevok vo výške 600 eur ročne.  Tomu, ktorý je zamestnancom, patrí aj pomerná časť hodnostného platu, naturálne náležitosti, náhrady cestovného za cestu z miesta pobytu do miesta pravidelného cvičenia, ako aj náhrada mzdy podľa Zákonníka práce, ktorá sa refunduje zamestnávateľovi. Vojakovi v aktívnej zálohe, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou, je preplatená náhrada príjmu z podnikania za obdobie pravidelného cvičenia. Rezort obrany refunduje aj náklady spojené s platením poistného na sociálne poistenie a na verejné zdravotné poistenie za obdobie, počas ktorého sa zamestnanec zúčastňuje cvičenia aktívnych záloh.

✅ Modernizujeme vojenskú výzbroj - podporujeme slovenských zbrojárov

V rámci modernizácie sme do ozbrojených síl za roky 2016 – 2019 reálne dodali 6 kusov vrtuľníkov UH-60M Black Hawk, pričom posledné tri budú  dodané do 12/2019,  2 kusy lietadiel  C-27J Spartan,  útočné pušky, granátomety, samopaly,  guľomety, 4 kusy odmínovaní materiál Božena, rádiové stanice pre vozidlá a jednotlivcov, 217 prepravných vozidiel rôzneho typu (MTA, N2G, N3G).

Popri tom zmodernizovali 4 kusy 155 mm ShKH ZUZANA 2000,  4 kusy  raketometov  RM vz. 70/85 MODULAR  a 35 kusov bojových vozidiel pechoty BVP a BPsV.  V modernizácii ozbrojených síl pokračujeme obstaraním ďalších kusov 155mm ShKH ZUZANA 2000 do r. 2022, 3D radarov stredného, malého a blízkeho dosahu, projekt BOV 8×8.  Začali sme prípravu na modernizáciu tankov T – 72 pre ťažkú mechanizovanú brigádu pozemných síl. 

Pre našu budúcnosť

Učiteľ – povolanie poslaním

Študent – naša budúcnosť

Športovec - v zdravom tele zdravý duch

Učiteľ – povolanie poslaním

✅ Plošne sme Vám zvýšili mzdu o 38%

Záleží nám na všetkých pedagógoch, ktorí sa každý deň starajú o naše deti. SNS zabezpečila, že  platy všetkých pedagógov narastú počas obdobia 2016 – 2020 o 38%! Takýto prudký nárast sa zatiaľ v histórii školstva nepodarilo dosiahnuť žiadnej inej politickej strane. Od roku 2015 bol plat začínajúceho učiteľa v ZŠ a SŠ 589 € a od 1. januára 2020 bude na úrovni 915  €. Navyše, nastupujúci učiteľ si v prvých mesiacoch robí adaptačné vzdelávanie a podľa zákona má nárok na ďalšie 6% zvýšenie platu. Po ukončení adaptačného vzdelávania pedagóg prechádza do vyššej platovej triedy a môže dosiahnuť v hrubom 1001  . V prípade začínajúcich učiteľov MŠ sa ich plat z úrovne 475  € v roku 2015 dostane po 1. januári 2020 roka a po adaptačnom vzdelávaní takmer na dvojnásobok, 819  €! 

✅ Rozvíjame odborné školstvo a tradičné remeslá

Novelou zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave sme vytvorili podmienky pre vstup zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania. Zavedením priamych platieb sme motivovali malých a stredných podnikateľov, aby boli súčasťou systému odborného školstva. Ide o príspevok 1000 € pre malý a stredný podnik a 700 € pre zamestnávateľa, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu 400 hodín. Zaviedli sme inštitút tzv. podnikovej školy, čím podporujeme zamestnávateľov, ktorí sú zriaďovateľmi strednej odbornej školy a pripravujú si v rámci školy budúce pracovné sily pre svoj podnik, alebo pre sektor, v ktorom podnikajú. 

Novelou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa rozširuje uznanie daňových výdavkov zamestnávateľa. Po novom sa uznáva hmotné zabezpečenie žiaka, finančné zabezpečenie žiaka a poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku. Tým sa rozširujú daňovo uznateľné výdavky zamestnávateľa na praktické vyučovanie a na prevádzku strednej odbornej školy.

Od 1.1.2019 sme zaviedli nový druh školy – stredná športová škola. Popri športovej príprave sa športovec bude pripravovať na povolanie v športe, ktorému sa môže venovať po skončení aktívnej športovej kariéry. 

✅ Zvýšili sme mzdu nepedagogických pracovníkov

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky v gescii SNS  upravilo platové tarify zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme, tzv. nepedagogickí zamestnanci.

Študent – naša budúcnosť

✅ Zrekonštruovali sme pre Vás 200 školských telocviční

Myslíme na rozvoj všeobecnej športovej prípravy a podporu telesnej výchovy na slovenských školách. V uplynulých desaťročiach sa zanedbali investície do športovej infraštruktúry. Slovenská národná strana napráva nedostatky na komplexnú a systémovú podporu športu. V rámci programu rozvoja športu počas volebného obdobia vytvorila podmienky, aby sa investovalo 14.7 milióna Eur na rekonštrukciu školských telocviční a športovísk. Zoznam telocviční je priloženom súbore. 

✅ Obnovujeme vysokoškolské internáty

Slovenská národná strana reagovala na požiadavku Študentskej rady vysokých škôl a presadila finančnú dotáciu na rekonštrukciu vysokoškolských internátov vo výške 20 miliónov Eur. Investičný dlh je v mnohých oblastiach Slovenska viditeľný. Preto ako v prípade školských telocviční, tak aj v prípade vysokoškolských internátov máme záujem na lepších podmienkach pre našu študujúcu inteligenciu. Vyčlenené finančné prostriedky sa použijú na lepšie a dôstojnejšie bývanie pre mladých ľudí.

✅ Poskytujeme stabilizačné pôžičky

Slovenská národná strana má záujem na tom, aby nám študenti neodchádzali do zahraničia a aby sme stabilizovali trh práce na Slovensku. Z toho dôvodu sme v rámci novely zákona o Fonde na podporu vzdelávania zlepšili podmienky na získanie tzv. stabilizačných pôžičiek. Pôžička je cielená pre vybrané skupiny študentov konkrétnych študijných odborov, ktorých je na trhu práce nedostatok. Jej výhodné podmienky prispievajú k motivácii slovenských študentov, aby po skončení štúdia ostali vykonávať svoje povolanie na Slovensku. 

Medzi jej výhody patrí napríklad 

 1. možnosť odkladu splácania:
 • počas materskej dovolenky
 • počas rodičovskej dovolenky
 • počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy
 • počas nezamestnanosti
 1. počas štúdia a výkonu povolania sa pôžička neúročí a nespláca
 2. pôžička je bezúčelová
 3. možnosť opakovaného čerpania pôžičky
 4. pôžička sa poskytuje bez ručiteľa
 5. pôžička je nenávratná pri splnení určených podmienok

Športovec – v zdravom tele zdravý duch

✅ Zaviedli sme športové poukazy – bez daní a odvodov

Hlavným cieľom športového poukazu je podpora športovania detí a mládeže. Novela Zákonníka práce zavádza nový nástroj, podľa ktorého môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Celkový príspevok je vo výške 500 €. Na príspevok nie je právny nárok, zamestnávateľ ho poskytne dobrovoľne na základe žiadosti zamestnanca.  

Zamestnávateľ môže prispieť zamestnancovi na športovú činnosť dieťaťa vo výške 55% vynaložených nákladov, najviac v sume 275 € za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. Pracovný pomer zamestnanca musí nepretržite trvať najmenej 24 mesiacov. 

Dieťa, na ktoré poskytne zamestnávateľ poukaz musí spĺňať tieto podmienky:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na  športovú činnosť dieťaťa
 • má príslušnosť k športovej organizácii najmenej 6 mesiacov
 • má trvalý pobyt alebo obdobný pobyt na území Slovenskej republiky

Za dieťa zamestnanca sa na účely poskytovania športového poukazu považuje:

 • vlastné dieťa zamestnanca 
 • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
 • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení
 • iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti

Zamestnanec musí zamestnávateľa o príspevok požiadať, predložiť účtovné doklady vydané športovou organizáciou, ktorá je zapísaná v registri právnických osôb v športe. Príspevok  na športovú činnosť dieťaťa predstavuje pre firmy a organizácie ďalší zaujímavý benefit, ktorým môžu motivovať svojich zamestnancov. Tento príspevok je navyše oslobodený od daní a odvodov. Pre zamestnanca aj zamestnávateľa tak môže byť výhodnejším spôsobom odmeny ako priama finančná odmena. 

✅ Zriadili sme účelový Fond na podporu športu

SNS výrazne pomáha slovenskému športu. Ďalším systémovým krokom je zriadenie verejnoprávny Fondu na podporu športu. Fond bude disponovať dostatočným objemom peňazí, ktorý zabezpečí efektívnu podporu a rozvoj pre šport mládeže, vrcholový šport, športovú reprezentáciu, šport pre všetkých a šport zdravotne postihnutých. 

✅ Obnovili sme viac ako 500 futbalových ihrísk a 50 hokejových štadiónov

V rámci projektu rekonštrukcie športovej infraštruktúry sme pomohli dvom najpopulárnejším športom na Slovensku. Počas obdobia 2016 -2020 sa zrekonštruovali šatne, sociálne zariadenia, trávniky, nakúpili nové športové pomôcky a športové vybavenie pre 500 športových organizácií Slovenského futbalového zväzu. Zrekonštruovali sa šatne, sociálne zariadenia, mantinely, ochranné sklá, chladiace systémy, ľadové plochy, osvetlenie, kamerové systémy na viac ako 50 hokejových štadiónoch. Na 29 zimných štadiónoch sa vybudovali hokejové strieľne a 28 hokejových klubov dostalo mini mantinely na mini hokej. 

✅ Budujeme cyklotrasy, atletické dráhy a športové haly po celom Slovensku

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sme podporili výstavbu desiatok kilometrov nových cyklotrás po celom Slovensku. Projekt rozvoja športovej infraštruktúry, ktorý realizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom sme podporili rekonštrukciu atletických dráh, rekonštrukciu športovej strelnice, výstavbu multifunkčných ihrísk a športových hál pre organizovaný aj neorganizovaný šport. 

 • dokončili sme Národný futbalový štadión, staviame Národný atletický štadión
 • podporujeme šport detí a mládeže a šport telesne postihnutých
 • podporili sme významné športové podujatia – MS v ľadovom hokeji seniorov a MS 18, MS v hokejbale, MS v šachu detí a mládeže, ME vo volejbale žien, ME v krasokorčuľovaní, ME vo vodnom slalome, Okolo Slovenska 

✅ Dokončili sme Národný futbalový štadión, staviame Národný atletický štadión

V marci 2019 sme slovenskej verejnosti odovzdali Národný futbalový štadión na Tehelnom poli v Bratislave. Nový športový stánok spĺňa všetky kritériá UEFA na organizovanie významných športových podujatí a je spôsobilý na organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí nadregionálneho významu. Na jeseň vďaka iniciatíve SNS začala komplexná rekonštrukcia štadióna „Na Štiavničkách“ v Banskej Bystrici. Nový Národný atletický štadión bude dokončený v roku 2021, kedy Banská Bystrica privíta tisíce mladých športovcov v rámci významného medzinárodného podujatia Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021.

✅ Podporujeme šport detí a mládeže a šport telesne postihnutých

Výrazným spôsobom sme navýšili finančné prostriedky, ale aj morálnu a materiálno-technickú podporu pre telesne postihnuté deti a mládež. Podporu získajú telesne postihnutí aj z novovytvoreného Fondu na podporu športu, keďže jedným v správnej rade je zástupca Slovenského paralympijského výboru. 

✅ Podporili sme významné športové podujatia

– MS v ľadovom hokeji seniorov a MS 18, MS v hokejbale, MS v šachu detí a mládeže, ME vo volejbale žien, ME v krasokorčuľovaní, ME vo vodnom slalome, Okolo Slovenska

V rámci systémovej podpory sme podporili významné športové podujatia, ktoré sa počas rokov 2016 -2019 konali na Slovensku a mali medzinárodný význam. Veľmi úspešné boli najmä Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach, Majstrovstvá sveta v hokejbale v Košiciach a Majstrovstvá Európy vo volejbale žien v Bratislave. Sme radi, že vďaka našej podpore sa podarilo zvýšiť hodnotenie medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktoré sa dostali do druhej najvyššej kategórie pretekov Medzinárodnej cyklistickej federácie UCI.

VOĽTE č. 9

Slovenská národná strana vznikla v roku 1871 - vzišli sme z národa, pracujeme pre národ

Objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 3, BRATISLAVA, IČO: 00677639 Dodávateľ: Tomáš Pinka, D.Ertla 11, Zvolen, IČO: 46369091